Xrimatistirio.gr

Xrimatistirio.gr site is Online  

Xrimatistirio.gr
Rating : 3 out of 5
Review by : Statmyweb

Web Statistics Summary:

The following data shows the ranks and key performance metrics for the web site:
Alexa Rank 1 mo.: # 693,009 Alexa rank dropped over the last month Dropped
Alexa Rank 3 mo.: # 547,105
Google Pagerank:PR 3
Load Time:2.375595 Seconds
Daily Visitors:17
Daily Pageviews:29
Daily Revenue:Unavailable
Website Worth:Unavailable
Seo Score:46.9%


This report was last updated on Apr-11-2015. Refresh ReportWebsite's Inpage Analysis

Home Title Tag: Xrimatistirio.gr
H1 Tags: 5 H2 Tags: 11
H3 Tags: 8 H4 Tags: 0
H5 Tags: 0 H6 Tags: 0
Iframe: 2 Flash: 0
Language: EN Doctype: Yes
Total Images: 67 Text/Html Ratio: 45.27 %
Digg Results: 0 Google Analytics: Yes
Microformats: No Www Resolve: Not Directed

Website Metas Analysis

There are 29 website metas on Xrimatistirio.gr.

Meta Content
Description Ðëçñïöïñßåò ãéá ôï ×ÁÁ ( ×ñçìáôéóôÞñéï áîéþí Áèçíþí ). ÅéäÞóåéò ìå äéåèíÞ êáé EëëçíéêÞ åðéêáéñüôçôá, ðïëéôéêÞ, ïéêïíïìßá, áèëçôéêÜ, åðéóôÞìç, õãåßá, ÷ñçìáôéóôÞñéï, ôå÷íïëïãßá, óéíåìÜ, ôáîßäéá, ôçëåüñáóç, áõôïêßíçôï, ìïôïóéêëÝôá, computers
Keywords
Og:title Åöçìåñßäá ×ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ
Og:type article
Og:image
Og:url
Og:description Ðëçñïöïñßåò ãéá ôï ×ÁÁ ( ×ñçìáôéóôÞñéï áîéþí Áèçíþí ). ÅéäÞóåéò ìå äéåèíÞ êáé EëëçíéêÞ åðéêáéñüôçôá, ðïëéôéêÞ, ïéêïíïìßá, áèëçôéêÜ, åðéóôÞìç, õãåßá, ÷ñçìáôéóôÞñéï, ôå÷íïëïãßá, óéíåìÜ, ôáîßäéá, ôçëåüñáóç, áõôïêßíçôï, ìïôïóéêëÝôá, computers
Twitter:card summary
Twitter:title Åöçìåñßäá ×ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ
Twitter:description Ðëçñïöïñßåò ãéá ôï ×ÁÁ ( ×ñçìáôéóôÞñéï áîéþí Áèçíþí ). ÅéäÞóåéò ìå äéåèíÞ êáé EëëçíéêÞ åðéêáéñüôçôá, ðïëéôéêÞ, ïéêïíïìßá, áèëçôéêÜ, åðéóôÞìç, õãåßá, ÷ñçìáôéóôÞñéï, ôå÷íïëïãßá, óéíåìÜ, ôáîßäéá, ôçëåüñáóç, áõôïêßíçôï, ìïôïóéêëÝôá, computers
Twitter:image
Copyright Motorpress Hellas A.E.
Content-Type text/html; charset=iso-8859-7
Content-Language el, en
Author Motorpress Hellas A.E.
Owner [email protected]
Robots index,follow
Country Greece
City Athens
Revisit-after 1 Days
RATING GENERAL
Publisher Motorpress Hellas A.E. , http://www.motorpress.gr
Document-classificat internet
Document-distributio Global
Document-type Public
Document-rating Safe for Kids
Document-state Dynamic
Email [email protected]

Alexa Traffic Analysis

Xrimatistirio.gr is ranked #547,105 in the world, a low rank means that this website is very popular. Its majority users come from Greece and is ranked #7 in Greece. It has 17 visitors per day, and has 29 pageviews per day.


Country Traffic Subdomains Visitors Top 10 Keywords
 No. Keywords
1. χρηματιστηριο
2. xrimatistirio
3. χρηματιστηριο αθηνων
4. xrimatistirio athinon
5. χρηματιστήριο αθηνών


Alexa Traffic Graph Analysis

Traffic Rank Graph

Traffic Rank Reach Pageviews Pageviews/User Bounce % Time on Site Search %Web Hosting Server Location Map

IP Address:144.76.83.79
Server Location:Germany

Directory Listing Analysis

If a website listed in DMOZ or Yahoo Directory , this can be very helpful for it. Being listed will probably help it's Google and other search engine rankings.

DMOZ Directory:
Xrimatistirio.gr is Not listed in DMOZ.

Yahoo Directory:
Xrimatistirio.gr is Not listed in Yahoo Directory.

HTTP Header Analysis

HTTP header is messages header of requests and responses in the Hypertext Transfer Protocol (HTTP).
The HTTP Headers of Xrimatistirio.gr

Cache-Control : private
Content-Length : 79393
Content-Type : text/html
Server : Microsoft-IIS/7.5
Set-Cookie : ASPSESSIONIDCSRCABAC=MGEBBOEAPJGLBBMOHMJOIKAP; path=/
X-Powered-By : ASP.NET
Date : Sat, 11 Apr 2015 18:38:23 GMT

Similar Sites to Xrimatistirio.gr

There are 1 similar sites like Xrimatistirio.gr.


Keywords Ranking at Good Position on Google Analysis

No. Keyword Impact Factor Query Popularity
1. xrhmatisthrio 13.13 21 
2. xrimatistirio.gr 10.19 11 
3. eydap 6.96 29 
4. ete 5.56 34 
5. xa real 4.54 3 
6. μετοχη εθνικης 3.16 17 
7. ilyda 2.75 23 
8. xrhmathsthrio 2.70 17 
9. naytemporiki 2.58 25 
10. www.xrimatistirio.gr 2.50 6 
11. alapis 2.18 30 
12. real time 1.87 49 
13. oi metoxes mou 1.39 3 
14. groupama phoenix 1.24 11 
15. axa asfalistiki 1.23 6 
16. ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 1.03 5 
17. greek stock 0.97 6 
18. to euro 0.94 22 
19. www.interamerican.gr 0.92 11 
20. epson toner 0.75 4 
21. xrimatistirio athinon 0.73 14 
22. χρηματιστηριο σημερα 0.68 9 
23. xrhmathsthrio.gr 0.67 3 
24. ete bank 0.64 8 
25. χριματιστιριο 0.63 5 
26. www.nbg.gr 0.62 22 
27. ete metoxi 0.61 6 
28. groupama φοινιξ 0.60 11 
29. eurolife 0.59 19 
30. hsbc.gr 0.59 18 

DNS Record Analysis

There are 3 DNS records about xrimatistirio.gr.

Host Type Target / IP TTL Other
xrimatistirio.gr SOA 3600 class: IN
xrimatistirio.gr NS ns1.doumanis.gr 3600 class: IN
xrimatistirio.gr NS teiresias.forthnet.gr 3600 class: IN
Click Here To View Advanced Reports And Charts

User Reviews and Rating

No review yet. Be the first one to write a review about xrimatistirio.gr

Post Your reviews

Name : Your rating
Email :
Your Reviews :