Tridimas.gr

Tridimas.gr site is Online  

Tridimas.gr
Rating : 2.5 out of 5
Review by : Statmyweb

Web Statistics Summary:

The following data shows the ranks and key performance metrics for the web site:
Alexa Rank 1 mo.: # 961,079 Alexa rank dropped over the last month Dropped
Alexa Rank 3 mo.: # 858,315
Google Pagerank:PR 2
Load Time:3.620251 Seconds
Daily Visitors:2
Daily Pageviews:20
Daily Revenue:$6.92 USD
Website Worth:$3,684 USD
Seo Score:31.9%


This report was last updated on Jun-19-2013. Refresh ReportWebsite's Inpage Analysis

Home Title Tag: Tridimas.gr
H1 Tags: 0 H2 Tags: 0
H3 Tags: 0 H4 Tags: 0
H5 Tags: 0 H6 Tags: 0
Iframe: 0 Flash: 2
Language: Missing Doctype: Yes
Total Images: 16 Text/Html Ratio: 11.93 %
Digg Results: Google Analytics: Yes
Microformats: No Www Resolve: Not Directed

Website Metas Analysis

There are 5 website metas on Tridimas.gr.

Meta Content
X-UA-Compatible IE=7
Content-Type text/html; charset=windows-1253
Author Tridimas Electronics s.a.
Description Ôï ðëçñÝóôåñï site çëåêôñïíéêïý óôçí ÅëëÜäá ãéá åðáããåëìáôßåò
Keywords cctv,camera,êÜìåñá,online store,geovision,stella doradus,avcam,avtech,dvr,clicktronic cable,ÔñéäÞìáò ÇëåêôñïíéêÜ,ÔñéäÞìáò ÇëåêôñïíéêÞ,Avermedia,Surveillance system,Surveillance Dvr,Surveillance Camera,Tamron,Soest,Lenses,camera brackets,øçöéáêÜ óõóôÞìáôá áóöáëåßáò,IP camera,IR camera,ÌåôáöïñÜ åéêüíáò,Geovision Video Server,CenterV2,Access Point with antenna,Radar camera,Ikusi,Promax,Emitor,ðåäéüìåôñá üëùí ôùí ôýðùí,ÇëåêôñïíéêÜ üñãáíá,Weller soldering,Alarm Systems,ÓõóôÞìáôá óõíáãåñìïý,Sigma,Cadxx,Tele,Metex,Hung Chang,Philips,TFT monitors,Parabolic Antenna,Guinaz,ÈõñïôçëåïñÜóåéò,åñãáëåßá üëùí ôùí ôýðùí,áíôáëëáêôéêÜ,äïñõöïñéêÜ êÜôïðôñá TECATEL,LNB Inverto,êáëþäéá TV,Audio Video êáëùäéþóåéò,Hard Disk Western Digital,CPU intel,AMD,Surveillance card Geovision,Rapidos card with Linux,ìåãÜöùíá,âÜóåéò TV Meliconi,remote control,surge protector,Asrock motherboards,Zyxel router,jbc êïëëçôÞñéá,pingtail,Ultimax connectors,BNC connectors,Home cinema cables,Planet access point,VOIP Planet,Mistral,Viewsonic TFT,Tecxus batteries,scart cables,RGB cables,D-link,YUV component cable,ÏðôéêÝò ßíåò,optical cable,Êáëþäéá DVI,Öïñçôü ìßíé DVR,Prodig 5,Profi 70 WiFi Analyzer,MVision,Digital terrestrial receiver,Åðßãåéïé øçöéáêïß äÝêôåò,ðïëõäéáêüðôåò äïñõöïñéêïß,åíéó÷õôÝò éóôïý,capture card,Pci cards,Video web server,øçöéáêÜ êáôáãñáöéêÜ,wireless lan,usb wireless wifi adapter,TDK CD/DVD,Megasound,Aircom Plus,Aircell 7 ,Tridimas electronics,E-shop Çëåêôñïíéêþí,Web Site ãéá çëåêôñïíéêïýò,Battery Chargers,ÄïñõöïñéêÜ åîáñôÞìáôá,Viokal,Êáëþäéá ãéá êÜìåñåò,Êëåéóôá êõêëþìáôá,Wirelles networking,UPS Line interactive,ÓôáèåñïðïéçôÝò ôÜóåùò,Ìðáôáñßåò ìïëýâäïõ,MK batteries,öïñôéóôÝò ìðáôáñéþí,ÈÞêåò CD dvd,Çëåêôñïíéêü êáôÜóôçìá,×Üñôçò Dealers,ÐñïóöïñÝò Stock,ÅðéëïãÞ êáìåñþí CCTV,êáëþäéá UTP,patch panel,Çëåêôñïíéêü õëéêü,Êåñáßåò ãéá áóýñìáôá äßêôõá,Åîïðëéóìüò áóýñìáôùí äéêôýùí,êåñáßåò ãéá Wifi,Hot Spot Antennas Stella Doradus,Ikusi cables,ðïëýðñéæá üëùí ôùí ôýðùí,Dispatch server,online store,onlinestore for electronics,e-shop for electronics,professionals electronics shop,Terrestrial and satellite products for tv,dtv,åðáããåëìáôéêÜ óõóôÞìáôá ðáñáêïëïýèçóçò,ìéêñüöùíá,áêïõóôéêÜ,ðïíôßêéá,mouse for pc,video to vga,vga splitter,dome camera,speed dome camera

Alexa Traffic Analysis

Tridimas.gr is ranked #858,315 in the world, a low rank means that this website is very popular. Its majority users come from and is ranked #0 in . It has 2 visitors per day, and has 20 pageviews per day.Alexa Traffic Graph Analysis

Traffic Rank Graph

Traffic Rank Reach Pageviews Pageviews/User Bounce % Time on Site Search %Web Hosting Server Location Map

IP Address:62.103.24.217

Directory Listing Analysis

If a website listed in DMOZ or Yahoo Directory , this can be very helpful for it. Being listed will probably help it's Google and other search engine rankings.

DMOZ Directory:
Tridimas.gr is Not listed in DMOZ.

Yahoo Directory:
Tridimas.gr is Not listed in Yahoo Directory.

HTTP Header Analysis

HTTP header is messages header of requests and responses in the Hypertext Transfer Protocol (HTTP).
The HTTP Headers of Tridimas.gr

Date : Sun, 13 Jan 2013 22:11:32 GMT
Server : Microsoft-IIS/6.0
X-Powered-By : ASP.NET
Content-Length : 19130
Content-Type : text/html
Set-Cookie : ASPSESSIONIDSQSDSSDT=GCHAKKABCMGEIFNBLBHHFDIP; path=/
Cache-control : private

Keywords Ranking at Good Position on Google Analysis

No. Keyword Impact Factor Query Popularity
1. djws12 battery 53.78 3 
2. cooltek 11.82 18 
3. indoor antenna 9.07 15 
4. ethernet router 6.84 22 
5. infrared led 3.97 17 
6. promax 2.50 31 
7. minwa nimh 1.90 3 
8. modulator 1.83 26 
9. pc compact 0.92 2 
10. mobile 0.87 62 
11. canon 50mm 1.8 0.67 28 
12. برنامه 0.63 41 
13. athens 0.57 41 
14. kerkyra 0.54 23 
15. ποτενσιομετρα 0.49 7 
16. usb sticks 0.35 23 
17. canon 50mm 0.34 22 
18. vector 0.29 52 
19. planar 0.27 29 
20. manual 0.26 38 
21. βίδες 0.15 5 
22. πεδιομετρο 0.14 9 
23. batery 0.12 22 
24. pc cases 0.11 22 
25. adsl splitter 0.10 17 
26. battery 0.09 43 
27. smart home 0.08 37 
28. τροφοδοτικο 0.08 13 
29. cable router 0.07 13 
30. ρολοι 0.06 15 

DNS Record Analysis

There are 5 DNS records about tridimas.gr.

Host Type Target / IP TTL Other
tridimas.gr MX mail.tridimas.gr 86400 class: IN
tridimas.gr SOA 86400 class: IN
tridimas.gr A 86378 class: IN
tridimas.gr NS ns1.internet.gr 10777 class: IN
tridimas.gr NS ns0.internet.gr 10777 class: IN
Click Here To View Advanced Reports And Charts

User Reviews and Rating

No review yet. Be the first one to write a review about tridimas.gr

Post Your reviews

Name : Your rating
Email :
Your Reviews :