Tools-shop.gr

Tools-shop.gr site is Online  

Tools-shop.gr
Rating : 3 out of 5
Review by : Statmyweb

Web Statistics Summary:

The following data shows the ranks and key performance metrics for the web site:
Alexa Rank 3 mo.: # 13,301,226
Google Pagerank:PR 3
Load Time:1.973774 Seconds
Daily Visitors:1
Daily Pageviews:1
Daily Revenue:Unavailable
Website Worth:Unavailable
Seo Score:46.9%


This report was last updated on Nov-18-2012. Refresh ReportWebsite's Inpage Analysis

Home Title Tag: Tools-shop.gr
H1 Tags: 0 H2 Tags: 0
H3 Tags: 0 H4 Tags: 0
H5 Tags: 0 H6 Tags: 0
Iframe: 0 Flash: 0
Language: Missing Doctype: No
Total Images: 140 Text/Html Ratio: 37.1 %
Digg Results: 0 Google Analytics: No
Microformats: No Www Resolve: Not Directed

Website Metas Analysis

There are 19 website metas on Tools-shop.gr.

Meta Content
Content-Type text/html; charset=iso-8859-7
Description On line çëåêôñïíéêü êáôÜóôçìá üðïõ èá âñåßôå êïðôéêÜ åñãáëåßá êáé ìç÷áíÞìáôá, áëõóïðñßïíá, åîáñôÞìáôá êáé ðñïúüíôá óõíôÞñçóçò, ôüóï ãéá åðáããåëìáôéêÞ üóï êáé ãéá åñáóéôå÷íéêÞ ÷ñÞóç.
Keywords ÊïðôéêÜ åñãáëåßá, áëõóïðñßïíá, èáìíïêïðôéêÜ, ìç÷áíÞìáôá, áíôëßåò, ãåííÞôñéåò, Çëåêñïóõãêïëçóåéò inverter, ÊÞðïò, ÐéóôïëÝôá, ÃåùñãéêÜ Ìç÷áíÞìáôá, ÇëåêôñéêÜ åñãáëåßá, Åßäç ðñïóôáóßáò - ÁîåóïõÜñ, ÊïìðñåóÝñ, ÅîáñôÞìáôá Ãåùñãéêþí åñãáëåßùí, ÇëåêôñïóõãêïëëÞóåéò ÖïñôéóôÝò, Ìç÷áíïõñãéêÜ, Åñãáëåßá Óõíåñãåßïõ, ÓêÜøéìï - ÄéÜôñçóç, ÊïðÞ ÓéäÞñïõ - Îýëïõ, Ôñßøéìï - Ëåßáíóç, Åñãáëåßá âéäþìáôïò, Åñãáëåßá Laser, Ìéêñïåñãáëåßá, ÅîáñôÞìáôá Çëåêôñéêþí åñãáëåßùí, ÄéÜöïñá Åñãáëåßá
Title ERGAL - ÊïðôéêÜ åñãáëåßá, áëõóïðñßïíá, èáìíïêïðôéêÜ, ìç÷áíÞìáôá, áíôëßåò, ãåííÞôñéåò
Description On line çëåêôñïíéêü êáôÜóôçìá üðïõ èá âñåßôå êïðôéêÜ åñãáëåßá êáé ìç÷áíÞìáôá, áëõóïðñßïíá, åîáñôÞìáôá êáé ðñïúüíôá óõíôÞñçóçò, ôüóï ãéá åðáããåëìáôéêÞ üóï êáé ãéá åñáóéôå÷íéêÞ ÷ñÞóç.
Keywords ÊïðôéêÜ åñãáëåßá, áëõóïðñßïíá, èáìíïêïðôéêÜ, ìç÷áíÞìáôá, áíôëßåò, ãåííÞôñéåò, Çëåêñïóõãêïëçóåéò inverter, ÊÞðïò, ÐéóôïëÝôá, ÃåùñãéêÜ Ìç÷áíÞìáôá, ÇëåêôñéêÜ åñãáëåßá, Åßäç ðñïóôáóßáò - ÁîåóïõÜñ, ÊïìðñåóÝñ, ÅîáñôÞìáôá Ãåùñãéêþí åñãáëåßùí, ÇëåêôñïóõãêïëëÞóåéò ÖïñôéóôÝò, Ìç÷áíïõñãéêÜ, Åñãáëåßá Óõíåñãåßïõ, ÓêÜøéìï - ÄéÜôñçóç, ÊïðÞ ÓéäÞñïõ - Îýëïõ, Ôñßøéìï - Ëåßáíóç, Åñãáëåßá âéäþìáôïò, Åñãáëåßá Laser, Ìéêñïåñãáëåßá, ÅîáñôÞìáôá Çëåêôñéêþí åñãáëåßùí, ÄéÜöïñá Åñãáëåßá
Expires 0
Cache-Control no-cache
Generator Marinet - Online databases & Internet services
Revisit-after 30 days
Distribution Global
Rating General
Language el, en-us
Content-Language el, en-us
Author [email protected]
Copyright Copyright © 2007 Marinet, All rights reserved.
Reply-to [email protected]
Robots index,follow

Alexa Traffic Analysis

Tools-shop.gr is ranked #13,301,226 in the world, a low rank means that this website is very popular. Its majority users come from and is ranked #0 in . It has 1 visitors per day, and has 1 pageviews per day.Alexa Traffic Graph Analysis

Traffic Rank Graph

Traffic Rank Reach Pageviews Pageviews/User Bounce % Time on Site Search %Web Hosting Server Location Map

IP Address:176.9.88.93
Server Location:Germany

Directory Listing Analysis

If a website listed in DMOZ or Yahoo Directory , this can be very helpful for it. Being listed will probably help it's Google and other search engine rankings.

DMOZ Directory:
Tools-shop.gr is listed in DMOZ.

Yahoo Directory:
Tools-shop.gr is listed in Yahoo Directory.

HTTP Header Analysis

HTTP header is messages header of requests and responses in the Hypertext Transfer Protocol (HTTP).
The HTTP Headers of Tools-shop.gr

Date : Wed, 06 Jun 2012 04:47:40 GMT
Server : Apache/2.2.21 (Unix) mod_ssl/2.2.21 OpenSSL/1.0.0-fips mod_auth_passthrough/2.1 mod_bwlimited/1.4 FrontPage/5.0.2.2635
X-Powered-By : PHP/5.3.8
Set-Cookie : tools-shop.gr=33424; expires=Fri, 08-Jun-2012 12:21:00 GMT
Transfer-Encoding : chunked
Content-Type : text/html

Keywords Ranking at Good Position on Google Analysis

No. Keyword Impact Factor Query Popularity
1. alysopriona 22.13 6 
2. φωτοπουλος εργαλεια 18.73 3 
3. αντλια λαδιου 13.60 3 
4. ergaleia mixanimata 5.92 5 
5. Εργαλεία κοπτικά 5.48 5 
6. ΕΡΓΑΛΕΙΑ 5.37 9 
7. αντλιες λαδιου 3.94 3 
8. komatsu 3.75 38 
9. δοχεια λαδιου 3.60 16 
10. τιμεσ 3.43 9 
11. δοχεια λαδιου inox 3.03 3 
12. ΑΝΤΛΙΕΣ 1.72 6 
13. θαμνοκοπτικα kraft 1.49 5 
14. γεννητριες τιμες 1.40 6 
15. σκαπτικα 0.94 9 
16. θαμνοκοπτικα 0.80 11 
17. σκαπτικο 0.71 7 
18. ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ 0.54 7 
19. πόσο βενζίνη καίτε 0.54 5 
20. θαμνοκοπτικο 0.32 5 
21. μηχανηματα 0.32 16 
22. γεννητρια 0.17 10 
23. αιτηση 0.15 23 
24. θαμνοκοπτικα τιμη 0.14 3 
25. ινοχ 0.13 7 
26. telwin 0.10 27 
27. κοπτικα 0.06 7 
28. kawasaki 0.05 52 
29. αντλια 0.05 7 
30. χορτοκοπτικο 0.04 7 

DNS Record Analysis

There are 5 DNS records about tools-shop.gr.

Host Type Target / IP TTL Other
tools-shop.gr A 3600 class: IN
tools-shop.gr SOA 86400 class: IN
tools-shop.gr MX tools-shop.gr 3600 class: IN
tools-shop.gr NS ns0.prohosting.gr 10800 class: IN
tools-shop.gr NS ns1.prohosting.gr 10800 class: IN
Click Here To View Advanced Reports And Charts

User Reviews and Rating

No review yet. Be the first one to write a review about tools-shop.gr

Post Your reviews

Name : Your rating
Email :
Your Reviews :