Super-shopping.gr

Super-shopping.gr site is Online  

Super-shopping.gr
Rating : 2.5 out of 5
Review by : Statmyweb

Web Statistics Summary:

The following data shows the ranks and key performance metrics for the web site:
Alexa Rank 3 mo.: # 0
Google Pagerank:PR 2
Load Time:2.692043 Seconds
Daily Visitors:0
Daily Pageviews:0
Daily Revenue:$16 USD
Website Worth:$10,037 USD
Seo Score:31.9%


This report was last updated on Dec-03-2012. Refresh ReportWebsite's Inpage Analysis

Home Title Tag: www.Super-Shopping.gr - 100% ÁóöáëÝò çëåêôñïíéêü êáôÜóôçìá - Åðßóçìïò óõíåñãÜôçò Cyta
H1 Tags: 1 H2 Tags: 1
H3 Tags: 1 H4 Tags: 0
H5 Tags: 0 H6 Tags: 0
Iframe: 0 Flash: 0
Language: Missing Doctype: Yes
Total Images: 1070 Text/Html Ratio: 21.21 %
Digg Results: Google Analytics: Yes
Microformats: No Www Resolve: Not Directed

Website Metas Analysis

There are 4 website metas on Super-shopping.gr.

Meta Content
Content-Type text/html; charset=windows-1253
Description 100& ÁóöáëÝò êáé Íüìéìï çëåêôñïíéêü êáôÜóôçìá - ÐéóôïðïéçìÝíï Çëåêôñïíéêï êáôÜóôçìá - Áóöáëåßò áãïñÝò ìÝóù éíôåñíåô - ÍÅÏ ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÏ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ - ÍÅÏ ESHOP E-SHOP E-SHOPPING - ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÏ ÅÌÐÏÑÉÏ - ÁÃÏÑÅÓ ÌÅÓÙ INTERNET - ÐÙËÇÓÅÉÓ ÌÅÓÙ ÉÍÔÅÑÍÅÔ - ÁÃÏÑÅÓ ÁÐÏ ÔÏ ÓÐÉÔÉ - ÉÍÔÅÑÍÅÔ - INTERNET - ÁÃÏÑÅÓ ÌÅÓÙ ÉÍÔÅÑÍÅÔ - ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÏ ÐÏËÕÊÁÔÁÓÔÇÌÁ - NEW E-SHOP ESHOP. ÔÇËÅÖÙÍÉÊÅÓ & ON LINE ÁÉÔÇÓÅÉÓ CYTA ÓÔÁÈÅÑÇ ÔÇËÅÖÙÍÉÁ ÊÁÉ ÉÍÔÅÑÍÅÔ - WiFi hot spot - ÅÐÉÓÊÅÕÅÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ - ÅÐÉÓÊÅÕÅÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ - SERVICE PC - SERVICE ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ - ÓÅÑÂÉÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ - ÅÐÉÓÊÅÕÅÓ ËÁÐÔÏÐ - ÅÐÉÓÊÅÕÅÓ LAPTOP NOTEBOOK NETBOOK - SERVICE ÓÕÓÊÅÕÙÍ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ & ÊÉÍÇÔÙÍ
Keywords ÖÈÇÍÏ ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÏ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ ÌÅ ÐÑÏÓÖÏÑÅÓ, ÁÓÖÁËÅÉÓ ONLINE ÁÃÏÑÅÓ, ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÁÃÏÑÁ, ÖÈÇÍÅÓ ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÅÓ ÁÃÏÑÅÓ - ÊÁÈÅ ÌÅÑÁ ÌÉÁ ÐÑÏÓÖÏÑÁ, ÁËÇÈÉÍÅÓ ÐÑÏÓÖÏÑÅÓ ÅËËÇÍÉÊÏ ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÏ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ, ÐÑÏÓÖÏÑÅÓ ÇÌÅÑÁÓ, ÔÏ ÖÈÇÍÏÔÅÑÏ ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÏ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ, ÖÈÇÍÁ ÇËÅÊÔÑÉÊÁ ÐÑÏÉÏÍÔÁ, ÖÔÇÍÁ ÐÑÏÉÏÍÔÁ, ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÏ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ, ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÏ ÅÌÐÏÑÉÏ, E-SHOPING, ESHOPING, ESHOPPING, ESHOPIN, E-SHOPIN, ÁÃÏÑÅÓ ÌÅÓÙ ÉÍÔÅÑÍÅÔ, ÐÙËÇÓÅÉÓ ÌÅÓÙ ÉÍÔÅÑÍÅÔ, ÅÌÐÏÑÉÏ, ÅÌÐÏÑÉÏ, ÐÙËÇÓÅÉÓ, ÐÙËÇÓÅÉÓ ÌÅÓÙ INTERNET, INTERNET, eshop, e-shop, Supershop, shop, mobile, mobile telephone, telephone, êéíçôç ôçëåöùíéá, êéíçôá ôçëåöùíá, êéíçôá, ôçëåöùíá, áóõñìáôá, êéíçôï, NOKIA, ÁÓÕÑÌÁÔÏ, SONYERICSSON, SONY, SONYERICSON, MOTOROLA, ASUS, SAMSUNG, ALCATEL, SIEMENS, PANASONIC, HTC, ÊÉÍÇÔÇ ÔÇËÅÖÙÍÉÁ,ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÅÉÓ ÊÅÑÁÉÙÍ TV, ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ÊÅÑÁÉÁÓ TV, áíôáëëáêôéêá êéíçôùí, áéôçóåéò cyta, ôïðïèåôÞóåéò êåñáéùí, ôïðïèåôçóç êåñáéáò, åðéóêåõåò êåñáéùí, åðéóêåõç êåñáéáò ôçëåïñáóçò, óôáèåñç ôçëåöùíéá cyta, ÃñÞãïñï internet Ýùò 50Mbps,Åðßóçìïò óõíåñãÜôçò Cyta.gr
Og:image /images/uploads/thumbs/thumb_

Alexa Traffic Analysis

Super-shopping.gr is ranked #0 in the world, a low rank means that this website is very popular. Its majority users come from and is ranked #0 in . It has 0 visitors per day, and has 0 pageviews per day.Alexa Traffic Graph Analysis

Traffic Rank Graph

Traffic Rank Reach Pageviews Pageviews/User Bounce % Time on Site Search %Web Hosting Server Location Map

IP Address:46.4.133.15
Server Location:Germany

Directory Listing Analysis

If a website listed in DMOZ or Yahoo Directory , this can be very helpful for it. Being listed will probably help it's Google and other search engine rankings.

DMOZ Directory:
Super-shopping.gr is Not listed in DMOZ.

Yahoo Directory:
Super-shopping.gr is Not listed in Yahoo Directory.

Web Site Safety and Reputation Rating

My WOT is a reputation system which find Trustworthiness, Vendor reliability, Privacy and Child safety of a website using user reviews and external resources

Description Rating Confidence
Trustworthiness69/100   Good  1/5
Vendor reliability70/100   Good  1/5
Privacy70/100   Good  1/5
Child safety87/100   Excellent  1/5

HTTP Header Analysis

HTTP header is messages header of requests and responses in the Hypertext Transfer Protocol (HTTP).
The HTTP Headers of Super-shopping.gr

Server : nginx
Date : Mon, 03 Dec 2012 17:22:36 GMT
Content-Type : text/html; charset=windows-1253
Transfer-Encoding : chunked
Connection : keep-alive
X-Powered-By : PHP/5.2.17
Expires : Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
Cache-Control : no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Pragma : no-cache
Set-Cookie : ccSID=40722debebc0453f5ef89b8021ceb86a
Set-Cookie : ccUser=ZjliYmUyMDdiYzRhMzE1MWYzYmM3OGRjNjExNTkxZjc%3D; expires=Wed, 05-Dec-2012 17:22:36 GMT

Keywords Ranking at Good Position on Google Analysis

No. Keyword Impact Factor Query Popularity
1. super shopping 23.14 20 
2. kalorifetr oikonomiko 5.51 5 
3. κινητα με 2 sim 4.15 17 
4. νοκια 3.75 21 
5. infrared heater 1.93 26 
6. kinhta til fuina kinezika 1.75 3 
7. φθηνα κινητα με hotspot 1.63 3 
8. micro sd 1.46 43 
9. cameres 1.44 7 
10. sunny zm2600 infrared heater 2600w 1.41 3 
11. kinita nokia 1.38 11 
12. parking radar 1.38 3 
13. jaga κινητα 1.26 3 
14. φιλτρα νερου τιμες 1.26 9 
15. ψυκτρα laptop 1.23 3 
16. φθηνα κινητα 1.20 14 
17. kinhta til fuina 1.16 3 
18. pc stock 1.04 2 
19. φιλτρο νερου βρυσης 0.83 8 
20. super shop 0.82 14 
21. siroflex 0.79 11 
22. stock laptop 0.77 9 
23. σομπα υγραεριου 0.74 21 
24. telco camera 0.67 3 
25. amplifier 100w wifi 0.65 3 
26. mp3 fm modulator transmitter 0.63 3 
27. convector 0.61 21 
28. crt tv 0.58 25 
29. jaga v30 mini 0.58 6 
30. σομπες υγραεριου 0.57 20 

DNS Record Analysis

There are 5 DNS records about super-shopping.gr.

Host Type Target / IP TTL Other
super-shopping.gr A 14400 class: IN
super-shopping.gr SOA 86400 class: IN
super-shopping.gr MX super-shopping.gr 14400 class: IN
super-shopping.gr NS ns1.grplushost.net 10799 class: IN
super-shopping.gr NS ns2.grplushost.net 10799 class: IN
Click Here To View Advanced Reports And Charts

User Reviews and Rating

No review yet. Be the first one to write a review about super-shopping.gr

Post Your reviews

Name : Your rating
Email :
Your Reviews :