Refsmarket.com.ua

Refsmarket.com.ua site is Online  

Refsmarket.com.ua
Rating : 3 out of 5
Review by : Statmyweb

Web Statistics Summary:

The following data shows the ranks and key performance metrics for the web site:
Alexa Rank 1 mo.: # 751,063 Alexa rank dropped over the last month Dropped
Alexa Rank 3 mo.: # 615,708
Google Pagerank:PR 3
Load Time:1.594222 Seconds
Daily Visitors:1,833
Daily Pageviews:2,933
Daily Revenue:$46 USD
Website Worth:$14,437 USD
Seo Score:49.1%


This report was last updated on Jan-08-2014. Refresh ReportWebsite's Inpage Analysis

Home Title Tag: Refsmarket.com.ua
H1 Tags: 1 H2 Tags: 1
H3 Tags: 0 H4 Tags: 0
H5 Tags: 83 H6 Tags: 0
Iframe: 0 Flash: 0
Language: Missing Doctype: No
Total Images: 7 Text/Html Ratio: 25.12 %
Digg Results: Google Analytics: Yes
Microformats: No Www Resolve: Not Directed

Website Metas Analysis

There are 4 website metas on Refsmarket.com.ua.

Meta Content
Document-state Dynamic
Content-Type text/html; charset=windows-1251
Keywords áåçêîøòîâíî ðåôåðàòè çàìîâèòè ðåôåðàò ïðèäáàòè êóðñîâó ðîáîòó êîíòðîëüí³ ðåôåðàòû êóðñîâûå ðàáîòû áàíê ðåôåðàò³â
Description Íàéá³ëüøèé â Óêðà¿í³ êàòàëîã ÿê³ñíèõ ðåôåðàò³â, êóðñîâèõ, êîíòðîëüíèõ ðîá³ò

Alexa Traffic Analysis

Refsmarket.com.ua is ranked #615,708 in the world, a low rank means that this website is very popular. Its majority users come from Ukraine and is ranked #7 in Ukraine. It has 1,833 visitors per day, and has 2,933 pageviews per day.Alexa Traffic Graph Analysis

Traffic Rank Graph

Traffic Rank Reach Pageviews Pageviews/User Bounce % Time on Site Search %Web Hosting Server Location Map

IP Address:77.120.111.172

Directory Listing Analysis

If a website listed in DMOZ or Yahoo Directory , this can be very helpful for it. Being listed will probably help it's Google and other search engine rankings.

DMOZ Directory:
Refsmarket.com.ua is listed in DMOZ.

Yahoo Directory:
Refsmarket.com.ua is listed in Yahoo Directory.

HTTP Header Analysis

HTTP header is messages header of requests and responses in the Hypertext Transfer Protocol (HTTP).
The HTTP Headers of Refsmarket.com.ua

Server : nginx
Date : Wed, 08 Jan 2014 17:38:40 GMT
Content-Type : text/html; charset=iso-8859-1
Content-Length : 233
Connection : close
Ap-Exec-Time-mks : D=112
Srv-n : laksmi
Location : http://refsmarket.com.ua/
Server : nginx
Date : Wed, 08 Jan 2014 17:38:40 GMT
Content-Type : text/html
Transfer-Encoding : chunked
Connection : close
Vary : Accept-Encoding
Ap-Exec-Time-mks : D=2424
Srv-n : laksmi

Similar Sites to Refsmarket.com.ua

There are 2 similar sites like Refsmarket.com.ua.


Keywords Ranking at Good Position on Google Analysis

No. Keyword Impact Factor Query Popularity
1. київ 17.84 12 
2. лист 10.97 12 
3. adele 10.02 66 
4. доба 5.59 14 
5. schooling 3.90 19 
6. сенс 2.82 12 
7. про 2.77 33 
8. курсова робота 2.75 20 
9. ukrane 2.73 17 
10. гырко 2.68 17 
11. delicious 2.43 55 
12. друг 2.08 17 
13. коза 2.07 19 
14. реферати нымецькоъ мови 1.91 4 
15. рада 1.75 18 
16. іонинський монастир художній опис твір 1.75 4 
17. маугли 1.36 23 
18. отчет по практике 1.35 25 
19. дослідження спілберга 1.27 4 
20. франк 1.24 13 
21. вступ 1.17 6 
22. герой 1.13 20 
23. ринок 0.89 8 
24. властивості 0.86 4 
25. читать 0.85 22 
26. демосфен 0.84 5 
27. тероризм 0.82 14 
28. реферати 0.64 18 
29. щоденник 0.57 31 
30. політика 0.57 14 

DNS Record Analysis

There are 8 DNS records about refsmarket.com.ua.

Host Type Target / IP TTL Other
refsmarket.com.ua A 900 class: IN
refsmarket.com.ua SOA 900 class: IN
refsmarket.com.ua MX mail.vbs.com.ua 900 class: IN
refsmarket.com.ua MX mail.inet.biz.ua 900 class: IN
refsmarket.com.ua TXT 900 class: IN v=spf1 a mx ip4:193.151.252.10 ip4:94.244.165.191 ip4:94.244.165.235 ip4:77.120.120.30 ip4:77.120.120.61 ip4:77.120.120.74 ip4:77.120.120.83 ~all
refsmarket.com.ua NS ns2.imena.com.ua 900 class: IN
refsmarket.com.ua NS ns3.imena.com.ua 900 class: IN
refsmarket.com.ua NS ns1.imena.com.ua 900 class: IN
Click Here To View Advanced Reports And Charts

User Reviews and Rating

No review yet. Be the first one to write a review about refsmarket.com.ua

Post Your reviews

Name : Your rating
Email :
Your Reviews :