Onlinedelivery.gr

Onlinedelivery.gr site is Online  

Onlinedelivery.gr
Rating : 2.5 out of 5
Review by : Statmyweb

Web Statistics Summary:

The following data shows the ranks and key performance metrics for the web site:
Alexa Rank 1 mo.: # 178,674 Alexa rank dropped over the last month Dropped
Alexa Rank 3 mo.: # 174,068
Google Pagerank:PR 2
Load Time:0.583687 Seconds
Daily Visitors:542
Daily Pageviews:3,142
Daily Revenue:$88 USD
Website Worth:$28,276 USD
Seo Score:32.7%


This report was last updated on Jan-08-2014. Refresh ReportWebsite's Inpage Analysis

Home Title Tag: Onlinedelivery.gr
H1 Tags: 0 H2 Tags: 0
H3 Tags: 0 H4 Tags: 0
H5 Tags: 0 H6 Tags: 0
Iframe: 2 Flash: 0
Language: Missing Doctype: Yes
Total Images: 34 Text/Html Ratio: 16.15 %
Digg Results: Google Analytics: Yes
Microformats: No Www Resolve: Not Directed

Website Metas Analysis

There are 8 website metas on Onlinedelivery.gr.

Meta Content
DESCRIPTION Ï ìåãáëýôåñïò åëëçíéêüò êáôÜëïãïò êáôáóôçìÜôùí delivery öáãçôïý óôçí ÅëëÜäá. Âñåßôå óôï OnlineDelivery.gr áðü ðéôóáñßåò, øçôïðùëåßá êáé Fast Food ìÝ÷ñé óïõâëáôæßäéêá, êñåðåñß, ìéêñïãåýìáôá êáé êéíÝæéêç êïõæßíá.
KEYWORDS Online, Delivery, óïõâëáôæßäéêá, åóôéáôüñéá, öáãçôü, êáôÜëïãïò, ðáñáããåëßá, êáô' ïéêïí, ðéôóáñßåò, Fast Food, Øçôïðùëåßá, êéíÝæéêï, ôçëÝöùíá, ìéêñïãåýìáôá, êñåðåñß, Online menu, ìåíïý
Content-Type text/html; charset=windows-1253
Charset iso-8859-7
Language gr
Content-Language gr
Content-Script-Type text/javascript
Content-Style-Type text/css

Alexa Traffic Analysis

Onlinedelivery.gr is ranked #174,068 in the world, a low rank means that this website is very popular. Its majority users come from Greece and is ranked #1 in Greece. It has 542 visitors per day, and has 3,142 pageviews per day.


Country Traffic Subdomains Visitors Top 10 Keywords
 No. Keywords
1. grill house
2. grigoris glyfada
3. ala pita
4. l artigiano
5. to steki
6. τσαντακιας
7. ta tria gourounakia
8. kokoria
9. b easy
10. l'artigiano


Alexa Traffic Graph Analysis

Traffic Rank Graph

Traffic Rank Reach Pageviews Pageviews/User Bounce % Time on Site Search %Web Hosting Server Location Map

IP Address:76.164.195.138

Directory Listing Analysis

If a website listed in DMOZ or Yahoo Directory , this can be very helpful for it. Being listed will probably help it's Google and other search engine rankings.

DMOZ Directory:
Onlinedelivery.gr is Not listed in DMOZ.

Yahoo Directory:
Onlinedelivery.gr is Not listed in Yahoo Directory.

HTTP Header Analysis

HTTP header is messages header of requests and responses in the Hypertext Transfer Protocol (HTTP).
The HTTP Headers of Onlinedelivery.gr

Cache-Control : private
Content-Type : text/html; charset=windows-1253
Server : Microsoft-IIS/7.5
Set-Cookie : ASP.NET_SessionId=u52nblb3wq2hoagidyuc3bqk; path=/; HttpOnly
Set-Cookie : Visitor=1; expires=Fri, 08-Jan-2016 15:18:57 GMT; path=/
X-AspNet-Version : 4.0.30319
Set-Cookie : Gender=; expires=Fri, 08-Jan-2016 15:18:57 GMT; path=/
Set-Cookie : SessionId=184851063; expires=Fri, 08-Jan-2016 15:18:57 GMT; path=/
X-Powered-By : ASP.NET
Date : Wed, 08 Jan 2014 15:18:56 GMT
Content-Length : 34461

Similar Sites to Onlinedelivery.gr

There are 4 similar sites like Onlinedelivery.gr.


Keywords Ranking at Good Position on Google Analysis

No. Keyword Impact Factor Query Popularity
1. online delivery 14.39 22 
2. simply burgers 7.23 32 
3. onlinedelivery.gr 3.81 15 
4. roma pizza 3.43 29 
5. l artigiano 2.57 26 
6. colibri 1.96 38 
7. bellissimo 1.70 29 
8. specialist bikes 1.49 11 
9. home pizza 1.47 17 
10. grigoris korydallos 1.42 3 
11. pasta viva 1.31 6 
12. grill house 1.27 17 
13. ciao pizza 1.26 17 
14. let's burger 1.22 11 
15. pizza fan menu 1.13 15 
16. chicken fresh 1.10 15 
17. patras delivery 1.05 18 
18. l'artigiano 0.97 24 
19. grigoro kotopoulo 0.94 11 
20. burgering house 0.90 21 
21. simply burger 0.89 20 
22. delivery thessaloniki 0.85 17 
23. monastiraki sublatzidiko 0.77 9 
24. ta tria gourounakia 0.76 14 
25. center pizza 0.76 11 
26. devido 0.74 19 
27. σαββας 0.73 18 
28. arxontas 0.72 22 
29. pizza fan 0.70 34 
30. delivery food iraklion 0.68 3 

DNS Record Analysis

There are 5 DNS records about onlinedelivery.gr.

Host Type Target / IP TTL Other
onlinedelivery.gr MX mail.onlinedelivery.gr 86400 class: IN
onlinedelivery.gr A 86400 class: IN
onlinedelivery.gr SOA 86400 class: IN
onlinedelivery.gr NS ns1.softlayer.com 10799 class: IN
onlinedelivery.gr NS ns2.softlayer.com 10799 class: IN
Click Here To View Advanced Reports And Charts

User Reviews and Rating

No review yet. Be the first one to write a review about onlinedelivery.gr

Post Your reviews

Name : Your rating
Email :
Your Reviews :