Ofit-travel.com.ua

Ofit-travel.com.ua site is Online  

Ofit-travel.com.ua
Rating : 3.5 out of 5
Review by : Statmyweb

Web Statistics Summary:

The following data shows the ranks and key performance metrics for the web site:
Alexa Rank 3 mo.: # 7,528,835
Google Pagerank:PR 4
Load Time:0.81545 Seconds
Daily Visitors:2
Daily Pageviews:2
Daily Revenue:$2.42 USD
Website Worth:$730 USD
Seo Score:61.9%


This report was last updated on Aug-02-2013. Refresh ReportWebsite's Inpage Analysis

Home Title Tag: Ofit-travel.com.ua
H1 Tags: 0 H2 Tags: 0
H3 Tags: 0 H4 Tags: 0
H5 Tags: 0 H6 Tags: 0
Iframe: 0 Flash: 0
Language: Missing Doctype: Yes
Total Images: 3 Text/Html Ratio: 2.93 %
Digg Results: Google Analytics: No
Microformats: No Www Resolve: Not Directed

Website Metas Analysis

There are 26 website metas on Ofit-travel.com.ua.

Meta Content
Google-site-verifica BxHvxc0Qvl5KpvmfESKyIayDBdUXWQ_1spQzgdQUV6Q
Content-Type text/html; charset=windows-1251
Description" Lang="d Internationaler Reiseveranstalter aus Ukraine: Spezialist fur Reisen in die Ukraine - Reisen nach Ukraine
Keywords" Lang="de Reiseveranstalter Ukraine, Reiseunternehmen Ukraine, reisen nach Ukraine, Ukraine reisen, Halbinsel Krim, Steppenlandschaft
Description" Lang="r Ìåæäóíàðîäíûé Òóðîïåðàòîð èç Óêðàèíû: Ñïåöèàëèñò ïî òóð.ïîåçäêàì íà Óêðàèíó è â Åâðîïó - Òóðû â Åâðîïó
Keywords" Lang="ru Òóðîïåðàòîð ïî Óêðàèíå, Óêðàèíñêèé òóðîïåðàòîð, Ïóòåøåñòâèå ïî Óêðàèíå, Òóðïîåçäêà ïî Óêðàèíå, Êðûì Óêðàèíà, Ñòåïíûå ïðîñòîðû Óêðàèíû
Description" Lang="f Voyage a l'Ukraine - Agences de l'Ukraine
Keywords" Lang="fr Agences de l'Ukraine, la societe Voyage Ukraine, Voyage a l'Ukraine, Voyage Ukraine, la Crimee, la steppe, Touroperateur Ukraine
Description" Lang="e International Touroperator: Specialist for Travel offers to Ukraine and Europe - Travel to Ukraine
Keywords" Lang="en Travel Operator Ukraine, Touroperator Ukraine, Agencies Ukraine, Ukraine travel company, travel to Ukraine, travel Ukraine, Crimea, steppe
Description" Lang="p Biuro Turystyczne Ukraina: Ukraina, Krym, Step - Podrozy na Ukraine
Keywords" Lang="pl Biuro Turystyczne Ukraina, Agencje Ukraina, biuro podrozy Ukraina, podrozy na Ukraine, podroze Ukraina, Krym, step
Description" Lang="u Òóðîïåðàòîð ïî Óêðà¿í³ òà Çàõ³äí³é ªâðîï³ - Êîìïàí³ÿ Îô³ò - Ñåðâ³ñ
Keywords" Lang="ua Òóðîïåðàòîð ïî Óêðà¿í³, Óêðà¿íñüêèé òóðîïåðàòîð, ºêñêóðñ³¿ ïî ëüâîâó, îäíîäåíí³ ïðîãóëÿíêè ëüâîâîì
Webmaster [email protected]
Autor https://plus.google.com/101254022233500870100?rel=author
Robots index, follow
Revisit After 2 days
Geo.region UA-46
Geo.placename Lviv
Geo.position 49.842417;24.018538
ICBM 49.842417, 24.018538
Distribution global
Audience all
Language de,ru,pl,fr,en,ua

Alexa Traffic Analysis

Ofit-travel.com.ua is ranked #7,528,835 in the world, a low rank means that this website is very popular. Its majority users come from and is ranked #0 in . It has 2 visitors per day, and has 2 pageviews per day.


Country Traffic Subdomains Visitors Top 10 Keywords
 No. Keywords


Alexa Traffic Graph Analysis

Traffic Rank Graph

Traffic Rank Reach Pageviews Pageviews/User Bounce % Time on Site Search %Web Hosting Server Location Map

IP Address:194.44.214.38
Server Location:Lviv, L'vivs'ka Oblast', Ukraine

Directory Listing Analysis

If a website listed in DMOZ or Yahoo Directory , this can be very helpful for it. Being listed will probably help it's Google and other search engine rankings.

DMOZ Directory:
Ofit-travel.com.ua is Not listed in DMOZ.

Yahoo Directory:
Ofit-travel.com.ua is Not listed in Yahoo Directory.

Web Site Safety and Reputation Rating

My WOT is a reputation system which find Trustworthiness, Vendor reliability, Privacy and Child safety of a website using user reviews and external resources

Description Rating Confidence
Trustworthiness50/100   Unsatisfactory  0/5
Vendor reliability43/100   Unsatisfactory  1/5
Child safety0/100   Very poor  0/5

HTTP Header Analysis

HTTP header is messages header of requests and responses in the Hypertext Transfer Protocol (HTTP).
The HTTP Headers of Ofit-travel.com.ua

Date : Fri, 02 Aug 2013 07:41:30 GMT
Server : Apache/1.3.41 (Unix) PHP/4.4.9 mod_ssl/2.8.31 OpenSSL/0.9.8e
Last-Modified : Wed, 17 Jul 2013 06:19:53 GMT
ETag : "1597856-27ee-51e63789"
Accept-Ranges : bytes
Content-Length : 10222
Content-Type : text/html

Keywords Ranking at Good Position on Google Analysis

No. Keyword Impact Factor Query Popularity

DNS Record Analysis

There are 7 DNS records about ofit-travel.com.ua.

Host Type Target / IP TTL Other
ofit-travel.com.ua MX relay1.uar.net 86400 class: IN
ofit-travel.com.ua MX omega.uar.net 86400 class: IN
ofit-travel.com.ua MX relay2.uar.net 86400 class: IN
ofit-travel.com.ua A 86400 class: IN
ofit-travel.com.ua SOA 86400 class: IN
ofit-travel.com.ua NS ns1.uar.net 86400 class: IN
ofit-travel.com.ua NS NS2.uar.net 86400 class: IN
Click Here To View Advanced Reports And Charts

User Reviews and Rating

No review yet. Be the first one to write a review about ofit-travel.com.ua

Post Your reviews

Name : Your rating
Email :
Your Reviews :