Neo.gr

Neo.gr site is Online  

Neo.gr
Rating : 3.5 out of 5
Review by : Statmyweb

Web Statistics Summary:

The following data shows the ranks and key performance metrics for the web site:
Alexa Rank 1 mo.: # 99,380 Alexa rank dropped over the last month Dropped
Alexa Rank 3 mo.: # 83,045
Google Pagerank:PR 5
Load Time:1.443853 Seconds
Daily Visitors:1,518
Daily Pageviews:20,950
Daily Revenue:$151 USD
Website Worth:$49,566 USD
Seo Score:62.7%


This report was last updated on Jan-09-2014. Refresh ReportWebsite's Inpage Analysis

Home Title Tag: www.neo.gr - ÅëëçíéêÞ Ðýëç ìå Ìç÷áíÞ ÁíáæÞôçóçò, Áããåëßåò, ÅéäÞóåéò, ÍÝá, ÁèëçôéêÜ, Áíáêïéíþóåéò, Êáëëéôå÷íéêÜ, ÐïëéôéóôéêÜ, Çìåñïëüãéï, ÄéáóêÝäáóç, Äåëôßá Ôýðïõ, Áñèñá Ìåëþí, Øõ÷áãùãßá, Êáéñü, Ãíùñéìßåò, ÐñïóùðéêÜ Ìçíýìáôá, Äçìüóéá Ìçíýìáôá, ÓõæçôÞóåéò, Ðáé÷íßäéá, Áóôñïëïãßá, Forums, ÄçìïóêïðÞóåéò, Áñèñá, Öéëïîåíßá ðñïóùðéêþí óåëßäùí, Chat, ÁíÝêäïôá, Ðåñéïäéêü Ìåëþí, ÊñéôéêÝò, Êüìéêò, Top, Åõ÷åôÞñéåò ÊÜñôåò, Downloads, WebMail, Õðçñåóßåò e-mail, ÂñÝò ôï Ôáßñé óïõ, Ïéêïíïìßá, ÏìïñöéÜ, Ìüäá, Õãåßá, Áõôïêßíçôï, Ðáéäß, ÐñïóöïñÝò êáé äéÜöïñåò Üëëåò õðçñåóßåò.
H1 Tags: 0 H2 Tags: 0
H3 Tags: 0 H4 Tags: 0
H5 Tags: 0 H6 Tags: 0
Iframe: 0 Flash: 0
Language: Missing Doctype: Yes
Total Images: 299 Text/Html Ratio: 17.37 %
Digg Results: Google Analytics: Yes
Microformats: No Www Resolve: Not Directed

Website Metas Analysis

There are 11 website metas on Neo.gr.

Meta Content
Content-Type text/html; charset=ISO-8859-7
EXPIRES 0
RESOURCE-TYPE DOCUMENT
DISTRIBUTION GLOBAL
AUTHOR www.neo.gr
COPYRIGHT Copyright (c) by www.neo.gr
KEYWORDS neo, Neo, Neo.gr, neo.gr, íÝá, íÝï, News, news, New, new, web sites, sites, neo.gr, neo, ÍÝá ðýëç óôï Internet, ÍÝï, Ìç÷áíÞ ÁíáæÞôçóçò, ÁíáæÞôçóç, Search, Portal, Greek Portal, New Portal, ×ñÞóéìá, Äçìïóêüðçóç, Áããåëßåò, ÁíÝêäïôá, ÍÝá, WebMail, News, ÌÝëç, Ðåñéïäéêü Ìåëþí, Ðåñéïäéêü, ÄÙÑÅÁÍ, ÄùñåÜí, internet, Forum, ÐñïóöïñÝò, ÁÍÁÃÊÇÓ, ÔçëÝöùíá, Äéåõèýíóåéò, Ìïõóåßá, Õðïõñãåßá, ÁóôõíïìéêÜ ôìÞìáôá, Äçìáñ÷åßá, Ñáäéïöùíéêïß óôáèìïß, ÔçëåïðôéêÜ êáíÜëéá, Åöçìåñßäåò, Áêßíçôá, Áõôïêßíçôá, ÄéÜöïñá, Åðé÷åéñçóéáêÜ, Åñãáóßá, ÐñïóùðéêÜ, ÍÝá Web site, Áèëçôéóìüò, Áõôïêßíçôá, ÌïôïóéêëÝôåò, ÐïëéôéêÞ, Eñãáóßá, Èñçóêåßá, ÊñÜôïò, Öïñåßò, Éóôïñßá, Ïéêïëïãßá, Ìüäá, ÏìïñöéÜ, ÌåôáöïñéêÜ ìÝóá, Ôáîßäéá, Ôïõñéóìüò, Õãåßá, ÕðïëïãéóôÝò, ÐñïãñÜììáôá, Óðßôé, ÏéêïãÝíåéá, Ðáéäß, ÔïðéêÞ Áõôïäéïßêçóç, Ôõ÷åñÜ ðáé÷íßäéá, Óýëëïãïé, Óùìáôåßá, ÔÝ÷íåò, ÅðéóôÞìç, Ôå÷íïëïãßá, Åðé÷åéñÞóåéò, Åêðáßäåõóç, ÅëëçíéêÞ ÏìïãÝíåéá, ÅéäÞóåéò, Ì.Ì.Å., ÅíáëëáêôéêÞ ÅíçìÝñùóç, Äçìüóéá Äéïßêçóç, Õðçñåóßåò, ÄéáóêÝäáóç, Åëåýèåñïò ×ñüíïò, Äéáöçìßóåéò, Æþá, ¸ðéðëá, ×ñÞìá, Ïéêïíïìßá, Linux, linux, Windows, windows, Software, software, Download, download, Downloads, downloads, Free, FREE, free, Community, community, MP3, mp3, Forum, forum, Forums, forums, Board, board, Boards, boards, Survey, survey, Comment, comment, Comments, comments, Portal, portal, Open, open, Free Software, FreeSoftware, Freesoftware, free software, Extreme, extreme, Game, game, Games, games, Web Site, web site,plugin, plugins, Plugin, Plugins
DESCRIPTION The new portal on internet !
ROBOTS INDEX, FOLLOW
RATING GENERAL
GENERATOR Web Portal - Copyright by http://www.design.net.gr

Alexa Traffic Analysis

Neo.gr is ranked #83,045 in the world, a low rank means that this website is very popular. Its majority users come from Greece and is ranked #699 in Greece. It has 1,518 visitors per day, and has 20,950 pageviews per day.


Country Traffic Subdomains Visitors Top 10 Keywords
 No. Keywords
1. ανεκδοτα
2. zwdia shmera
3. anekdota
4. ζωδια σημερα
5. zwdia simera
6. neo
7. ΑΝΕΚΔΟΤΑ
8. τα ζωδια σημερα
9. ηλιοθεραπεια
10. καρτες


Alexa Traffic Graph Analysis

Traffic Rank Graph

Traffic Rank Reach Pageviews Pageviews/User Bounce % Time on Site Search %Web Hosting Server Location Map

IP Address:77.81.244.189

Directory Listing Analysis

If a website listed in DMOZ or Yahoo Directory , this can be very helpful for it. Being listed will probably help it's Google and other search engine rankings.

DMOZ Directory:
Neo.gr is listed in DMOZ.

Yahoo Directory:
Neo.gr is listed in Yahoo Directory.

Web Site Safety and Reputation Rating

My WOT is a reputation system which find Trustworthiness, Vendor reliability, Privacy and Child safety of a website using user reviews and external resources

Description Rating Confidence
Trustworthiness74/100   Good  1/5
Vendor reliability74/100   Good  1/5
Privacy74/100   Good  1/5
Child safety81/100   Excellent  1/5

HTTP Header Analysis

HTTP header is messages header of requests and responses in the Hypertext Transfer Protocol (HTTP).
The HTTP Headers of Neo.gr

Date : Fri, 10 Jan 2014 03:10:00 GMT
Server : Apache
X-Powered-By : PHP/5.2.17
Set-Cookie : lang=greek; expires=Sat, 10-Jan-2015 03:10:00 GMT
Transfer-Encoding : chunked
Content-Type : text/html; charset=iso-8859-7

Similar Sites to Neo.gr

There are 10 similar sites like Neo.gr.

  1. ftou.gr
  2. dimitra2000.gr
  3. 256.gr
  4. my-home.gr
  5. pathfinder.gr
  6. in.gr
  7. dotteam.gr
  8. plaisio.gr
  9. otenet.gr
  10. inds.net

Keywords Ranking at Good Position on Google Analysis

No. Keyword Impact Factor Query Popularity
1. youtube 45.09 94 
2. zodia 4.45 34 
3. ζωδια σημερα 2.69 29 
4. youtoube 1.99 53 
5. zodia simera 1.86 20 
6. y outube 1.33 46 
7. protoselida 1.15 31 
8. καρτες 1.13 17 
9. you tybe 1.10 41 
10. oriflame gr 0.95 25 
11. ytube 0.91 45 
12. youtbe 0.90 55 
13. νεα 0.87 39 
14. you tube 0.75 81 
15. touristorama 0.68 30 
16. neo 0.68 44 
17. ανεκδοτα 0.67 48 
18. you tube.com 0.67 49 
19. youtub 0.65 66 
20. zwdia shmera 0.64 20 
21. καρτεσ 0.61 8 
22. youtubr 0.60 50 
23. yutube 0.58 59 
24. donkey milk 0.58 16 
25. youtube gr 0.55 19 
26. opel corsa diesel 0.55 12 
27. y tube 0.54 33 
28. zwdia simera 0.50 17 
29. youtybe 0.45 44 
30. kartes 0.38 19 

DNS Record Analysis

There are 7 DNS records about neo.gr.

Host Type Target / IP TTL Other
neo.gr A 400 class: IN
neo.gr SOA 86400 class: IN
neo.gr MX neo.gr 14400 class: IN
neo.gr TXT 14400 class: IN v=spf1 +a +mx +ip4:178.238.226.152 ?all
neo.gr NS ns3.neo.gr 10800 class: IN
neo.gr NS ns1.neo.gr 10800 class: IN
neo.gr NS ns2.neo.gr 10800 class: IN
Click Here To View Advanced Reports And Charts

User Reviews and Rating

No review yet. Be the first one to write a review about neo.gr

Post Your reviews

Name : Your rating
Email :
Your Reviews :