Nau.ua

Nau.ua site is Online  

Nau.ua
Rating : 4 out of 5
Review by : Statmyweb

Web Statistics Summary:

The following data shows the ranks and key performance metrics for the web site:
Alexa Rank 1 mo.: # 339,349 Alexa rank improved over the last month Improved
Alexa Rank 3 mo.: # 404,941
Google Pagerank:PR 6
Load Time:4.317793 Seconds
Daily Visitors:2,205
Daily Pageviews:4,190
Daily Revenue:$57 USD
Website Worth:$18,686 USD
Seo Score:76.1%


This report was last updated on Jan-13-2014. Refresh ReportWebsite's Inpage Analysis

Home Title Tag: Nau.ua
H1 Tags: 0 H2 Tags: 0
H3 Tags: 0 H4 Tags: 0
H5 Tags: 0 H6 Tags: 0
Iframe: 0 Flash: 0
Language: Missing Doctype: Yes
Total Images: 31 Text/Html Ratio: 28.54 %
Digg Results: Google Analytics: Yes
Microformats: No Www Resolve: Not Directed

Website Metas Analysis

There are 3 website metas on Nau.ua.

Meta Content
Content-Type text/html; charset=windows-1251
Description Ìåãà-ÍÀÓ - ïðîôåññèîíàëüíûå ïðàâîâûå ñèñòåìû, íîðìàòèâíî-ïðàâîâûå àêòû Óêðàèíû, çàêîí Óðàèíû íà àíãëèéñêîì, çàêîí íà ìîáèëüíîì, êîäåêñ Óêðàèíû, çàêîí Óêðàèíû, ñóäåáíûå ðåøåíèÿ, çàêîíîäàòåëüñòâî Óêðàèíû.
Keywords ÍÀÓ, çàêîíîäàâñòâî Óêðà¿íè, Êîíñòèòóö³ÿ, êîäåêñ, çàêîí Óêðà¿íè, çàêîíè íà ìîá³ëüíîì, çàêîíû íà ìîáèëüíîì, óêàç Ïðåçèäåíòà, ïîñòàíîâà Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, ïîñòàíîâà Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä, Âåðõîâíèé Ñóä, Âèùèé Ãîñïîäàðñüêèé Ñóä, Âèùèé Àðá³òðàæíèé Ñóä, Äåðæàâíà ìèòíà ñëóæáà Óêðà¿íè, Äåðæàâíà ïîäàòêîâà àäì³í³ñòðàö³ÿ Óêðà¿íè, ̳í³ñòåðñòâî åêîíîì³êè Óêðà¿íè òà ç ïèòàíü ºâðîïåéñüêî¿ ³íòåãðàö³¿ Óêðà¿íè, ̳í³ñòåðñòâî ô³íàíñ³â Óêðà¿íè, Íàöiîíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè, çîâí³øíüîåêîíîì³÷íà ä³ÿëüí³ñòü, áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê, ï³äïðèºìíèöòâî, ïåíñ³éíå çàáåçïå÷åííÿ, òðóäîâ³ ñïîðè, æèòëîâ³ ñïîðè, ñ³ìåéí³ ñïîðè, çàõèñò ïðàâ ñïîæèâà÷³â, ïðàâî âëàñíîñò³, çåìåëüí³ ñïîðè, êîðïîðàòèâíå ïðàâî, ñòðàõóâàííÿ, ñïàäêîâå ïðàâî, àâòîðñüêå ïðàâî ³ ñóì³æí³ ïðàâà, áàíê³âñüê³ ñïîðè, ïîäàòêè ³ çáîðè, áëàíê çâ³òíîñò³, òèïîâ³ äîêóìåíòè, çðàçêè ïðàâî÷èí³â òà ïðîöåñóàëüíèõ äîêóìåíò³â

Alexa Traffic Analysis

Nau.ua is ranked #404,941 in the world, a low rank means that this website is very popular. Its majority users come from Ukraine and is ranked #4 in Ukraine. It has 2,205 visitors per day, and has 4,190 pageviews per day.Alexa Traffic Graph Analysis

Traffic Rank Graph

Traffic Rank Reach Pageviews Pageviews/User Bounce % Time on Site Search %Web Hosting Server Location Map

IP Address:62.149.12.122
Server Location:Ukraine

Directory Listing Analysis

If a website listed in DMOZ or Yahoo Directory , this can be very helpful for it. Being listed will probably help it's Google and other search engine rankings.

DMOZ Directory:
Nau.ua is Not listed in DMOZ.

Yahoo Directory:
Nau.ua is Not listed in Yahoo Directory.

Web Site Safety and Reputation Rating

My WOT is a reputation system which find Trustworthiness, Vendor reliability, Privacy and Child safety of a website using user reviews and external resources

Description Rating Confidence
Trustworthiness82/100   Excellent  1/5
Vendor reliability82/100   Excellent  1/5
Privacy82/100   Excellent  1/5
Child safety93/100   Excellent  1/5

HTTP Header Analysis

HTTP header is messages header of requests and responses in the Hypertext Transfer Protocol (HTTP).
The HTTP Headers of Nau.ua

Date : Mon, 13 Jan 2014 18:03:43 GMT
Server : Apache
X-Powered-By : PHP/4.4.7
Set-Cookie : PHPSESSID=7957881a3ddb223302ba2883a1c39dbd; path=/
Expires : Mon, 26 Jul 1997 05:00 GMT
Cache-Control : no-cache, must-revalidate
Pragma : no-cache
Last-Modified : Mon, 13 Jan 2014 18:03:43GMT
Connection : close
Transfer-Encoding : chunked
Content-Type : text/html

Similar Sites to Nau.ua

There are 37 similar sites like Nau.ua.


Keywords Ranking at Good Position on Google Analysis

No. Keyword Impact Factor Query Popularity
1. нау 44.67 33 
2. митний кодекс 8.21 18 
3. закон 5.77 30 
4. виконавче провадження 2.78 13 
5. nau 2.26 36 
6. податковий кодекс 2.21 36 
7. аудит 2.05 31 
8. цивільний кодекс україни 1.93 22 
9. аналіз ризиків 1.79 6 
10. код ЕРКК 1.66 4 
11. президент україни 1.63 27 
12. кодекс 1.50 20 
13. кпк 1.42 23 
14. житловий кодекс 1.41 20 
15. про 1.36 33 
16. фонд 1.03 18 
17. захист прав споживачів 0.93 20 
18. онлайн 0.90 32 
19. КЗпП 0.89 6 
20. прайс 0.76 22 
21. актив 0.75 29 
22. тв онлайн 0.73 39 
23. витяг 0.71 11 
24. кабінет міністрів україни 0.71 17 
25. податковий кодекс україни 0.69 17 
26. ігри для дітей 0.64 13 
27. наказ мвс 602 0.61 4 
28. лист 0.61 14 
29. мега 0.56 29 
30. фондовий ринок 0.53 10 

DNS Record Analysis

There are 4 DNS records about nau.ua.

Host Type Target / IP TTL Other
nau.ua A 86400 class: IN
nau.ua SOA 86400 class: IN
nau.ua NS ns.nau.kiev.ua 12140 class: IN
nau.ua NS ns.beeper.kiev.ua 12140 class: IN
Click Here To View Advanced Reports And Charts

User Reviews and Rating

No review yet. Be the first one to write a review about nau.ua

Post Your reviews

Name : Your rating
Email :
Your Reviews :