Iatronet.gr

Iatronet.gr site is Online Visualize iatronet.gr

Iatronet.gr
Rating : 3.5 out of 5
Review by : Statmyweb
Iatronet.gr is ranked #67,042 on the world wide web by Alexa. The lower the Alexa rank, the more popular the website is considered to be. Iatronet.gr has an estimated earning potential of $208 USD per day from advertising revenue, giving it a value upwards of $93,180 USD. We have found the average page load time to be 1.672727 seconds. This website has a Google PageRank of 5 (out of 10), and has a reach of 21,992 average unique visitors per day, with about 39,805 daily average page views.This website is listed in DMOZ, Yahoo directory. The primary IP address is 23.74.2.120.We give this website a SEO score of 63.5%.

Web Statistics Summary:

The following data shows the ranks and key performance metrics for the web site:
Alexa Rank 1 mo.: # 59,541 Alexa rank improved over the last month Improved
Alexa Rank 3 mo.: # 67,042
Google Pagerank:PR 5
Load Time:1.672727 Seconds
Daily Visitors:21,992
Daily Pageviews:39,805
Seo Score:63.5%
Daily Revenue:$208 USD
Website Worth:$93,180 USD


This report was last updated on Jan-07-2014. Refresh ReportWebsite's Inpage Analysis

Home Title Tag: iatronet.gr - õãåßá, äéáôñïöÞ, ïìïñöéÜ, öõóéêÞ êáôÜóôáóç, åéäÞóåéò, íÝá, êáôÜëïãïé õãåßáò
H1 Tags: 0 H2 Tags: 0
H3 Tags: 28 H4 Tags: 23
H5 Tags: 0 H6 Tags: 0
Iframe: 0 Flash: 2
Language: Missing Doctype: Yes
Total Images: 39 Text/Html Ratio: 73.24 %
Digg Results: Google Analytics: Yes
Microformats: No Www Resolve: Perfect

Website Metas Analysis

There are 8 website metas on Iatronet.gr.

Meta Content
Keywords õãåßá,äéáôñïöÞ,äßáéôá,áäõíÜôéóìá,ïìïñöéÜ,áéóèçôéêÞ,éáôñïß,ðñþôåò âïÞèåéåò,áëëåñãßåò
Description iatronet.gr - Ôï åëëçíéêü portal ìå èÝìáôá õãåßáò, äéáôñïöÞò, ïìïñöéÜò, öõóéêÞò êáôÜóôáóçò êáé êáôáëüãïõò íïóïêïìåßùí, éáôñþí, öáñìáêåßùí, äéáãíùóôéêþí êÝíôñùí, öáñìáêåõôéêþí åôáéñéþí.
Content-Type text/html; charset=windows-1253
X-UA-Compatible IE=10
Refresh 300;
Fb:app Id 261732375344
Fb:admins 1274605017
Verify-v1 ao+m+9uiGn7lF2lDQFMNsSHkVs1yB7j8YgF7kd+y+j0

Alexa Traffic Analysis

Iatronet.gr is ranked #67,042 in the world, a low rank means that this website is very popular. Its majority users come from Greece and is ranked #574 in Greece. It has 21,992 visitors per day, and has 39,805 pageviews per day.Alexa Traffic Graph Analysis

Traffic Rank Graph

Traffic Rank Reach Pageviews Pageviews/User Bounce % Time on Site Search %Web Hosting Server Location Map

IP Address:23.74.2.120

Directory Listing Analysis

If a website listed in DMOZ or Yahoo Directory , this can be very helpful for it. Being listed will probably help it's Google and other search engine rankings.

DMOZ Directory:
Iatronet.gr is listed in DMOZ.

Yahoo Directory:
Iatronet.gr is listed in Yahoo Directory.

Web Site Safety and Reputation Rating

My WOT is a reputation system which find Trustworthiness, Vendor reliability, Privacy and Child safety of a website using user reviews and external resources

Description Rating Confidence
Trustworthiness90/100   Excellent  2/5
Vendor reliability90/100   Excellent  2/5
Privacy90/100   Excellent  2/5
Child safety92/100   Excellent  2/5

HTTP Header Analysis

HTTP header is messages header of requests and responses in the Hypertext Transfer Protocol (HTTP).
The HTTP Headers of Iatronet.gr

Content-Type : text/html; Charset=windows-1253
Server : Microsoft-IIS/7.5
X-Powered-By : ASP.NET
Cache-Control : private, max-age=0
Expires : Wed, 08 Jan 2014 05:33:56 GMT
Date : Wed, 08 Jan 2014 05:33:56 GMT
Transfer-Encoding : chunked
Connection : keep-alive
Connection : Transfer-Encoding

Similar Sites to Iatronet.gr

There are 10 similar sites like Iatronet.gr.


Keywords Ranking at Good Position on Google Analysis

No. Keyword Impact Factor Query Popularity
1. cla 13.30 42 
2. bcaa 9.67 41 
3. geriatric pharmaton 7.30 16 
4. δεικτησ μαζασ σωματοσ 4.94 17 
5. δμσ 4.32 16 
6. νοσος crohn 2.61 14 
7. κοιλη 2.07 10 
8. δείκτης μάζας σώματος 2.00 20 
9. kili 1.78 23 
10. wingets me diatrofi 1.70 5 
11. καθαρισμος προσωπου 1.63 19 
12. q 10 1.47 21 
13. νοσοσ κρον 1.43 13 
14. aedu 1.39 26 
15. ygeia omorfia 1.36 3 
16. swma 1.34 11 
17. φυσικα καλλυντικα 1.19 15 
18. www.iatronet.gr 1.17 6 
19. ουρια 1.16 9 
20. psa 1.16 44 
21. peponi 1.14 20 
22. iatronet.gr 1.10 11 
23. υγεια και ομορφια 1.03 7 
24. ΔΜΣ 1.03 9 
25. psa τιμες 0.90 9 
26. mantoux 0.84 26 
27. bmi 0.70 59 
28. allergies 0.67 33 
29. νόσος του crohn 0.65 9 
30. botox 0.63 44 

DNS Record Analysis

There are 11 DNS records about iatronet.gr.

Host Type Target / IP TTL Other
iatronet.gr TXT 69728 class: IN v=spf1 a:news.iatronet.gr a:iatronet.gr a:aris-static.euro2day.gr mx:euro2day.gr mx:iatronet.gr include:_spf.google.com ~all
iatronet.gr TXT 69728 class: IN v=spf1 a mx include:_spf.google.com include:_spf.elasticemail.com ~all
iatronet.gr MX mx1.iatronet.gr 69728 class: IN
iatronet.gr MX ASPMX2.GOOGLEMAIL.com 69728 class: IN
iatronet.gr MX ASPMX3.GOOGLEMAIL.com 69728 class: IN
iatronet.gr MX ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.com 69728 class: IN
iatronet.gr MX ASPMX.L.GOOGLE.com 69728 class: IN
iatronet.gr MX ASPMX5.GOOGLEMAIL.com 69728 class: IN
iatronet.gr MX ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.com 69728 class: IN
iatronet.gr MX ASPMX4.GOOGLEMAIL.com 69728 class: IN
iatronet.gr A 69728 class: IN
Click Here To View Advanced Reports And Charts

User Reviews and Rating

No review yet. Be the first one to write a review about iatronet.gr

Post Your reviews

Name : Your rating
Email :
Your Reviews :